Vasalemma Lasteaia Sajajalgne (edaspidi lasteaed) arengukava määrab lasteaia arengu põhisuunad, valdkonnad ja tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks iga-aastaste tegevuskavade koostamisel ja eesmärkide seadmisel. Arengukava eesmärgiks on tagada õppeasutuse järjepidev areng ja määratleda sise – ja väliskeskkonna analüüsi abil peamised arengusuunad. Arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest haridusvaldkonna õigusaktidest, asutuse põhimäärusest, eelmisest arengukavast aastateks 2016-2020, lasteaia sisehindamise aruandest, lasteaia õppekavast ja Lääne – Harju valla arengukavast 2019-2030.
Arengukava koostati koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteaia hoolekogu ja teiste lasteaia töötajatega.
Arengukava koosneb sissejuhatusest, stardiplatvormist aastal 2020, õppeasutuse tegevust mõjutavatest teguritest, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldustest, peamiste arengusuundade ja eesmärkide kirjeldusest 2021-2025 ning arengukava muutmise ja kinnitamise korrast

Vasalemmas on lasteaed tegutsenud aastast 1945. Praegune lasteaia hoone kohandati lasteaiaks 1980. aastal. Põhjalik renoveerimine teostati aastal 2005. Lasteaias on kaks liitrühma ja kohti 36 lapsele. Asutuses töötab direktor, 5 lasteaiaõpetajat, 2 lasteaiaõpetaja abi, tervishoiutöötaja, majahoidja ja kokk. Aastast 1995 on lasteaia täituvus olnud 100 %. Lasteaia teeninduspiirkond on valla haldusterritoorium. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
Lasteaia rühmades on loodud tänapäevane ning turvaline õpikeskkond. Kasutusel on lapsest lähtuva pedagoogika põhimõtted. Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja rakendamisel toetutakse alushariduse riiklikule õppekavale, lasteaia arengu-, tegevus- ja õppekavale, arvestades õppeaasta prioriteete. Lasteaeda ümbritsev looduskeskkond annab head võimalused õppimiseks õues ja liikumistegevusteks. Lastevanemate rahulolu hinnatakse tagasisideküsitluste, arenguvestluste ja individuaalsete vestluste kaudu. Lastevanemate hinnang lasteaia tööle on positiivne. Tunnustatakse personali tööd, kasvukeskkonda, erinevaid õppekäike, teatrikülastusi ja ühisüritusi.

JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ
Lasteaias töötab toimiv meeskond, kus arvestatakse iga liikmega. Lasteaia töötajad on kaasatud otsustusprotsessidesse. Regulaarselt toimuvad igas kuus pedagoogilised nõukogud. Töötajatega jagatakse infot üks kord nädalas või vastavalt vajadusele. Teavet antakse edasi meili, e – lasteaed ELIIS ja veebilehe kaudu. Lasteaias toetatakse uuenduste juurutamist ja uute väljakutsete vastuvõtmist. Meeskonda motiveeritakse ühiste koolituste läbiviimisega. Lasteaial on vahetu ja hea koostöö lapsevanematega ning Vasalemma Põhikooliga. Töötajatega viiakse läbi arenguvestlusi.
PROFESSIONAALNE ARENG
Lasteaias töötab viis pedagoogi. Kõik pedagoogid on omandanud erialase kõrghariduse. Rakendatakse tunnustamise – ja motivatsioonisüsteemi. Võimaldatakse koolitusi, arvestades töötajate soove ja huve. Õpetajate professionaalne areng on toetatud läbi parima praktika jagamise ning teiste organisatsioonide parimast praktikast õppimise kaudu. Noort pedagoogi toetatakse läbi mentorluse.
IGA ÕPPIJA TOETAMINE
2020 aasta septembris alustas tööd Vasalemma – Rummu tugipesa ning lastele on tagatud psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenus. Lapsevanemad saavad lapsega pöörduda vallavalitsuse lepingupartnerite juurde logopeedilisele teenusele. Vajadusel koostatakse individuaalne õppekava toevajadusega lapsele. Toetatakse ja suunatakse ka andekat last.
NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS
Õppeprotsessi rikastamiseks osaletakse keskkonnaharidusprojektides, muuseumide õppeprogrammides, õpitegevustes lapsevanemate töökohtadel ja lasteteatrite etendustel. Õppe – ja kasvatustöös kasutatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat. Õppetegevuses lõimitakse omavahel erinevaid õpikäsitusi ja teemasid: koduloolisus, õuesõpe, avastusõpe, projektõpe, robootika. Õppetöös on kasutusel projektor, arvuti ja robootika õppevahendid. Võetakse osa heategevusprojektidest.

LASTEAIA TEGEVUST MÕJUTAVAD TEGURID
Lasteaia töötajad on motiveeritud, sest tunnetavad kogukonna ja omavalitsuse toetust. Hea geograafiline asukoht võimaldab lastevanematel kasutada erinevaid transpordivahendeid lasteaeda tulekuks-minekuks. Õuetegevusi saab läbi viia lasteaia lähedases kuuse – ja männimetsas, terviserajal ja seikluspargis. Koostöö kooli, kodu ja teiste huvigruppide vahel on pikaajaline ja aktiivne. Pidev nõudlus lasteaiakohtade järgi tagab lasteaia jätkusuutlikkuse. Saali ja abiruumide puudus seab piirangud erinevate lasteaia põhitegevuste läbiviimiseks.


PÕHIVÄÄRTUSED, MISSIOON, VISIOON


SÕBRALIKKUS

Loodud võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
HOOLIVUS
Suhtlemise aluseks on lasteaias austus ja lugupidamine, vastastikune rikastamine ja toetamine, ühine õppimine ja koos õppimine, pidev õppimine ja arenemine.
MEESKONNATÖÖ
Lapse õppimisprotsessis osalevad pere, lasteaed, teised lapsed, erinevad keskkonnad: teater, muusika, kunst, kool. Koos- ja ühistöö erinevad vormid on: laps -laps, laps-õpetaja, laps-lapsevanem, lapsevanem-õpetaja, õpetaja-õpetaja, juhtkond-õpetaja.
LOOVUS
Eesmärgistatud, teadmishimuline ja meeldiv töökeskkond. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, esteetilist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
MISSIOON
Lasteaed toetab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel lapsekeskses, sõbralikus ja turvalises arengukeskkonnas, arvestades iga lapse individuaalsust ja eripära.
VISIOON
Lasteaed on traditsioone hoidev, hea mainega kvaliteetset alusharidust pakkuv lapsesõbralik ja turvaline lasteaed.ARENGUSUUNAD JA EESMÄRGID
JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ 2021-2025
Arengusuund: Töökeskkonna arendamine läbi koostöö, digitaliseerimise ja innovaatilisuse.
Koostöö tõhustamine teiste haridusasutustega.
Arendustegevuse järjepidev toimimine: arengukava, aasta tegevuskava, sisehindamine, õppe- ja kasvatustöö analüüs.
Lastevanemate ja huvigruppide laialdane lasteaiaellu kaasamine.
Kodulehe kaasajastamine, lasteaia tegevuste tutvustamine.
Digitaalse töökeskkonna arendamine.
Lasteaia riskianalüüsi seire ja korrigeerimine.
PROFESSIONAALNE ARENG 2021-2025
Arengusuund: Lasteaia õpetajad on uuele avatud, loovalt mõtlejad ja tegutsejad.
Kaasaegsete IKT võimaluste integreerimine õppetöösse.
Õppekava pidev arendus ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete järgimine õppetegevuses.
Veebikoosolekute ja – koolituste osakaalu suurendamine lastevanematega, töökaaslastega, koolitajatega.
Õpetajate iseseisva enesetäiendamise aktiivsem rakendamine.
Töötajate vaimse tervise hoidmine ja tugevdamine läbi nõustamiste, koolituste ja ühisürituste.
IGA ÕPPIJA TOETAMINE. 2021-2025
Arengusuund: Igal lapsel on võimalus omandada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele.
Lapse õppimist takistavate probleemide varajane märkamine.
Lapse individuaalse eripäraga arvestamine ja toetamine.
Lapsele võimetekohase õppe tagamine.
Lapse arengu toetamine lapse sujuvaks üleminekuks kooli.
NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS 2021-2025
Arengusuund: Õppimine on individuaalne, aktiivne, tegevus – ja teemapõhine.
Loovmängukeskuste uuendamine rühmades.
Projektipõhise õppemeetodi juurutamine.
Õues – ja avastusõppe osakaalu suurendamine.
Digivahendite valiku mitmekesistamine ja nende kasutamise järjepidev lõimimine õppetegevuses.
Õppekava pidev arendamine ja muutuva õpikäsituse põhimõtete järgimine õppetegevuses.

ARENGUKAVA KINNITAMINE JA MUUTMINE
Arengukava on koostatud aastateks 2021-2025 ning selles määratakse Vasalemma Lasteaia Sajajalgne arengu eesmärgid, põhisuunad ja – valdkonnad ning selle uuendamise kord. Vajadusel tehakse arengukavas muudatused, mis esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogide nõukogule.
Arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab direktor, kes esitab arengukava kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks vallavalitsusele. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Lääne- Harju vallavalitsus. Direktor korraldab arengukava avalikustamise lasteaia veebilehel.