Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele kohustuslik.

Kodukorra allkirjastavad nii personal kui lapsevanemad.

• Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7.00- 19.00.
• Rühmad töötavad päevakava alusel, mille  koostamisel on lähtutud laste ealistest vajadustest.
• Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Vasalemma Lasteaia  arengukava, õppekava ning rühmade kuu-  ja nädalaplaanid.
• Õppe – ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
• Lasteaia kuumaks on 45 eurot s.h. toiduraha

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE, PUUDUMINE JA  KOJU VIIMINE

• Lasteaiaga kohanemisperioodil peaksid lapse esimesed päevad rühmas olema lühikesed. Lapse päeva võiks pikendada vähehaaval.
• Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides rühma päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuse toimumise aegadel.
• Hommikul  varuge piisavalt aega, et saata laps korrastatult rühma.

• Kui muutuvad Teie kontaktandmed, teavitage sellest rühma õpetajat.
•  Lapse haigestumise korral tuleb teavitada lasteaeda hiljemalt puudumise päeva hommikul kell 9.30. Juhul kui teadet ei edastata, võidakse arvestada esimene puudumispäev maksustatavate  toidupäevade hulka
• Õppe- ja kasvatustegevuste  algusaeg on 9.15. Õigeaegselt lasteaeda toodud laps saab rahulikult kohaneda ja osaleda kõigis päevakavas  kavandatud tegevustes.
• Lapse toomine õppetegevuse ajal häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale.
• Lasteaia tööpäev lõpeb kell 19.00. Selleks, et õpetaja saaks 19.00 lasteaia sulgeda, palume Teil lapsele järgi tulla hiljemalt 18.45.
• Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud  või oma erakorralisest hilinemisest teatanud,  kontakteerub rühma õpetaja lapsevanemaga telefoni teel.  Kui tunni aja möödudes lasteaia sulgemisest ei  ole lapsevanemaga ühendust saadud ega last koju viidud, kontakteerub õpetaja oma edasise tegevuse kooskõlastamiseks lasteaia direktoriga.
• Õhtul peab lapsevanem oma lapsele isiklikult järele tulema. Juhul kui see ei ole võimalik, teavitab lapsevanem õpetajat sellest, kes lapsele järele tuleb.
• Last koju viies ärge lahkuge lasteaiast õpetajale „Head aega „ ütlemata.

•Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab, rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi..

•Ilmsete joobetunnustega vanemale last koju viimiseks ei anta. Õpetaja võtab ühendust teise lapsevanemaga või lisakontaktisikuga. Kui õpetaja  ei saa ka siis ühendust lapsevanema või kontaktisikuga, teavitab õpetaja sellest lasteaia direktorit, kes omakorda võtab ühendust Vasalemma valla lastekaitsespetsialistiga.

•Õpetaja haigestumisel öösel või hommikutundidel võtab lapsed vastu teise rühma õpetaja ja laste rohke arvu korral leitakse asendusõpetaja.


LAPSE TERVIS

• Lapsevanem toob lasteaeda üksnes täiesti terve lapse. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps kollektiivis olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Ka nohu ja köha on haigus.
• Lasteaed ei tegele laste raviga ega järelraviga, osutades vajadusel üksnes esmaabi.
• Juhul kui õpetajal tekib last vastu võttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles osas lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastuvõtmisest.
• Lapsevanem teavitab lasteaia personali lapsel esinevatest allergiatest ja haigusnähtudest, mis võivad oluliselt mõjutada  lapse toimetulekut  lasteaias.
Päeva jooksul haigestunud lapsest teatame  koheselt lapsevanemale ning laps läheb koos vanemaga  koju.

•Juhul, kui lapsel on  allergia, esitab lapsevanem rühmaõpetajale sellekohase arstitõendi ning sellega arvestatakse menüü koostamisel.

TURVALISUSE TAGAMINE 

•Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse kekkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu- õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

•Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. Lapsi ei jäeta järelvalveta.

•Õues viibib 12 lapse kohta üks täiskasvanu, esmalt õpetaja ning siis vastavalt rühma arvule õpetajat abistav isik.

•Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

•Laste rühmaga lasteaia territooriumilt lahkudes (õppekäigule, ekskursioonile või matkale minnes) teavitab  vastutav õpetaja direktorit ja võtab  kaasa meditsiinikohvri, laste nimekirja koos vanemate telefoninumbritega.

•Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Ilma saatjata laps väravast ei välju.

•Laste õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.

•Lasteaeda ei tooda lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

•Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult   teavitama rühma töötajat või direktorit laste või lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

•Lasteaia territooriumil ei käida koos lemmikloomaga (kass, koer, või muu koduloom).

•Prügila territooriumil lapsed ei mängi, ega turni selle ümbruses. 

•Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale  jäetud kelkude, tõukerataste jm esemete eest.

•Kui laps viibib lasteaia õuealal koos lapsevanemaga, siis vastutab lapsevanem oma lapse eest.

RIIETUS

•Lapsevanem varustab lapse lasteaias olekuks vajalike toariietega ja ilmastikule vastavate mugavate välisriietega ning kontrollib regulaarselt, et lapse riided oleksid terved ja puhtad.
•Toas on vajalikud  vahetusjalanõud, mis oleksid lapsele parajad ja kergesti jalga pandavad ja kindlalt jalas püsivad.
•Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist palume need varustada lapse nimega.
•Lapsel on garderoobis kamm ja pabertaskurätikud.

•Lapse kapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.

•Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.


MÄNGUASJAD JA SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE

• Lapsed võivad lasteaeda koduseid mänguasju kaasa võtta kokkuleppel rühma õpetajatega.
• Laps võtab lasteaeda kaasa mänguasjad, mida ta on nõus ka teiste lastega jagama.
• Kaasa võetud mänguasjade eest hoolitseb ja vastutab laps ise.
• Jalgratta- ja rulluiskudega tohib laps liikuda vaid turvavarustusega. ( kiiver, uiskudel kiiver ja kaitsmed)

•Sünnipäeva puhul võib sünnipäevalaps kostitada rühmakaaslasi maiustustega. Kaasa toodud maiustused peavad olema originaalpakendis, mille peal on selgelt loetavad koostisosad ja kehtiv realiseerimistähtaeg.

KOOSTÖÖ JA INFO EDASTAMINE

• Hea koostöö lasteaia ja lapsevanemate  vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus ja õpihimuline ning leiaks palju sõpru.
• Õpetaja on vastava ettevalmistuse saanud spetsialist ning vastab kvalifikatsiooninõuetele. Pöörduge tekkinud küsimustega alati tema poole.
• Olete alati oodatud aktiivselt osa võtma lasteaia poolt korraldatud üritustest.
• Ürituste toimumise kohta saate informatsiooni  rühma  stendidelt, üldstendilt,  ja Eliis.ee

•Lapsevanemat teavitatakse lapse sündmuste/vahejuhtumite kohta samal päeval või hiljemalt järgmise päeva hommikul.

•Vanemaga mittekohtumisel teavitatakse  lapsevanemat telefoni või e-posti teel. Kiireloomuliste teadete ja hädaolukorras teavitab rühma õpetaja lapsevanemat või lapse hooldajat e-posti või telefoni teel.

•Ettepanekud lasteaia töö paremaks korraldamiseks saate edastada hoolekogule oma rühma hoolekogu esindaja kaudu. Lasteaial on kaebusi käsitlev kord.

•Lasteaia päevakava, mis on rühmades stendidel, on paindlik ja kindlustab lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe-kasvatustegevused. 

KODUKORRA MUUTMINE

Kodukorra ja selle muudatused koostab direktor. Muudatustest teavitatakse töötajaid ja lapsevanemaid allkirja vastu.

Meeldivat koostööd soovides,

Vasalemma Sajajalgsepere